सोच
विद्यमान कृषि क्षेत्रको उत्पादन प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक उत्पादन कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न कृषि ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रचार प्रसार तथा विस्तारमा व्यापकता ल्याउने ।
 दृष्टिकोण
भूमि र उत्पादन साधान श्रोतहरूको प्रति इकाई उत्पादकत्व वृद्धि गरी समय, लागत र श्रमभार न्यून गर्दै वातावरण मैत्री उत्पादन प्रणालीको माध्यमवाट जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै कृषि विकासको वृद्धिदर बढाउने कार्यमा सेवा तथा टेवा पु¥याउने ।