उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न निम्नानुसारका रणनीतिहरू अवलम्वन गरिएको छ ः
    कृषि ईन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयको केन्द्रिय, क्षेत्रिय तथा जिल्लास्तरसम्म संस्थागत बिकास गरी कृषकहरू माझ प्राविधिक सेवा पु¥याउने ।
    आन्तरिक (नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्), बाह्य, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रिय तहका अनुसन्धान संस्थाहरूबाट प्राप्त ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिहरूको प्रचार प्रसार गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
    कृषक, कृषि ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिका अनुसन्धानकर्ता, उत्पादक, वितरकहरूको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरि गुणात्मक सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत ब्यवस्था गर्ने ।
    कृषि यान्त्रीकरणमा परापूर्वकाल देखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका स्थानिय आरन
सञ्चालकहरूको क्षमता अभिबृद्धि गरी स्थानिय तहमा कृषि औजारहरूको आपूर्ति बढाई
रोजगारी श्रृजना गर्ने र आधुनिक सीप अभिबृद्धि गर्ने ।
    अर्धदक्ष मेकानिक्स÷कृषकहरूको यान्त्रिक ज्ञान, सीप अभिबृद्धि गरी कृषक समुदायमा
स्वरोजगार श्रृजना गर्ने र समाबेशीकरणको अबधारणा अनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने  ।
    स्थानिय निकाय, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ÷संस्थासंगको साझेदारी, सहकार्य तथा सेवा खरिदको माध्यम बाट कृषि इन्जिनियरिङ्ग  कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने ।
    भौगोलिक तथा भूमि वितरण स्वामित्वको आधारमा स्थानिय आवश्यकता अनुसार उपयुक्त
यान्त्रीकरण, भूमि विकास, भू–तथा जल व्यवस्थापन तथा श्रोत साधन संरक्षण गरी दीगो कृषि विकासमा टेवा पु¥याइने ।
    कृषि ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको ज्ञान सीप अभिबृद्धि गर्न तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, प्रदर्शनी, अध्ययन जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
    निर्धारित उत्पादन एयअपभत क्षेत्र, एक गाउँ–एक उत्पादन कार्यक्रम तथा अभियान कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रहरूमा विशेष रुपले कृषि ईन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
    श्रोत संरक्षण, श्रमिक उत्पादकत्व बढाउने, समय बचत गर्ने, विद्यमान कठिन श्रमलाई न्यूनीकरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू संचालन गरी प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन प्रणालीको विकास
गर्ने ।
    उत्पादन पश्चात हुने प्रशोधन, भण्डारण, ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, ढुवानीमा हुने हृास न्यूनीकरण गर्न र बजारको माग अनुसार उत्पादन प्रशोधन गरी ख्बगिभ ब्ममष्तष्यल गर्ने आधुनिक                              परीपाटीको विस्तार गर्नुको साथ साथै स्थानिय रुपमा वीउ आपूर्ति गर्न प्रत्येक तराई र मध्य पहाडी जिल्लामा एक÷एक वटा नमूना पोष्ट हार्भेष्ट सेवा केन्द्र स्थापना गर्दै जाने ।
    पानीको समूचित उपयोगबाट ध्बतभच ग्कभ भाष्अष्भलअथ बढाउने, अत्याधुनिक सिंचाई प्रविधिहरूको विस्तार गर्नुको साथै सामुदायिक पानी संकलन पोखरी तथा बैकल्पिक पानी उपयोगका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
    कृषिमा बैकल्पिक उर्जाको उपयोगिता र विस्तार सम्बन्धी नविन कार्यको थालनी गर्ने ।
    कृषि ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधि विकास तथा उपयोग एक नयाँ पहल भएकोले शुरुका केही बर्षसम्म सरकारी  अनुदानको व्यवस्था गरी सहभागितात्मक कार्यक्रम संचालन गर्दै जाने ।
    परम्परागत सिप, ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने ।