कृषि विभागको वर्तमान सांगठनिक संरचना अनुसार यस निर्देशनालयमा तपसिल वमोजिमको  दरवन्दी व्यवस्था गरिएको छ ।